รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มro 
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
เครื่องกรองน้ำroอุตสหกรรม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

พร้อมบริการขอเลขหมายอย.ฟรีทั่วประเทศสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจน้ำดื่มพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการโรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.
โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

ตัวเครื่องสามารถออกแบบตามงบประมาณของผู้ประกอบการได้โดยมีราคาเริ่มต้น200,000 บาทจะมีทั้งเครื่องผลิตน้ำดื่ม เครื่องบรรจุ และเครื่องอบแพคโหล

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก
โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

ตามงบประมาณของผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนพร้อมแบบเปลนโรงเรือนที่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดไม่ว่าจะเป็น พื้นที่วางเครื่องจักร ห้องบรรจุ ส่วนคัดแยกถัง

สต๊อกวัตถุดิบรวมไปถึงเก็บสินค้าที่บรรจุแล้วเพื่อรอจำหน่ายเป็นต้น

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.
โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

ดร.เธียรวิชญ์ วิเศษสังข์

ที่ปรึกษา บริษัท ทีทีวอเตอร์เทคและผู้สร้างเวบไซค์ในเครือ ttwatertechs.com

การศึกษา

  •  ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ M.B.A. for Modern Managers (MMM.
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมMBA Industrial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาเอก หลักหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรม

  • SmartCEO รุ่นที่ 3 หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • PPCIL รุ่น 5 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.)(Advanced Security Mangement Program)มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง(Security Management Foundation)
ติดต่อโดยตรง
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม